Privacy Policy

Pedicure praktijk Marian Cornelisse hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure praktijk Marian Cornelisse houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden voor commerciëlen doeleinden;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Pedicure praktijk Marian Cornelisse verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Interactie daar waar nodig met de betreffende zorgverlener(s) in het kader van de uit te voeren/uitgevoerde  behandeling(en) ;
 • Het uitvoering geven aan het zorgplan;
 • Verrekening declaraties met de zorgverlener(s)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht/contract;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure praktijk Marian Cornelisse de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboorte datum;
 • Adres en Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN (indien noodzakelijk voor interactie met zorgverlener(s));
 • Relevante medische informatie m.b.t. de uit te voeren behandeling;

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure praktijk Marian Cornelisse opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de totale behandelperiode. En voorts alleen in de financiële administratie voor de wettelijk fiscale bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Als Pedicure praktijk Marian Cornelisse zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Contactgegevens;

Pedicure praktijk Marian Cornelisse
Telefoonnummer; 06-28240962
Email; info.mariancornelisse@gmail.com